USŁUGI

Zakres praktyki radcy prawnego Jarosława Pyfel jest dość szeroki i możliwy na każdym etapie postępowania w zależności od charakteru sprawy począwszy od porady wstępnej poprzez negocjacje, przygotowanie pism procesowych i innych skończywszy  na reprezentowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz organami wykonawczymi.

Pomoc prawna świadczona może być na rzecz osób podejrzanych, oskarżonych (od dnia 1 lipca 2015 r.) i skazanych, jak również na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwami, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, powodów cywilnych.

Możecie Państwo uzyskać pomoc prawną w zakresie:

I. Prawo cywilne, w szczególności:

1. prowadzenie spraw o zapłatę,
2. prowadzenie spraw o zadośćuczynienie, o rentę,
3. dochodzenie roszczeń wynikających z umów (w tym dochodzenie kar umownych),
4. dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
5. dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej,
6. sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym,
7. prowadzenie spraw o odszkodowanie ze zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC i OC,
8. sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, umowa o dzieło i inne),
9. dochodzenie wykonania umowy,
10. dochodzenie roszczeń z umowy przedwstępnej,
11. prowadzenie spraw o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
12. prowadzenie spraw o zabezpieczanie wierzytelności,
13. prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności,
14. prowadzenie spraw z zakresu służebności osobistych i gruntowych,
15. prowadzenie spraw o eksmisję,
16. prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych,
17. prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie,
18. opiniowanie i sporządzanie umów.

II. Prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności:

1. prowadzenie spraw o rozwód,
2. prowadzenie spraw o separację,
3. prowadzenie spraw o alimenty, o podwyższenie lub o obniżenie alimentów,
4. prowadzenie spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
5. prowadzenie spraw o pozbawienie, o ograniczenie i o zawieszenie oraz o przywrócenie władzy rodzicielskiej,
6. prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
7. prowadzenie spraw o ustalenie, o zaprzeczenie ojcostwa,
8. prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
9. dochodzenie od współmałżonka środków utrzymania rodziny,
10. prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi,
11. zniesienie wspólności majątkowej małżonków, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym, odpowiedzialność za długi współmałżonka,
12. prowadzenie spraw o ustanowienie opieki i kurateli.

III. Prawo spadkowe, w szczególności:

1. prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku,
2. prowadzenie spraw o dział spadku,
3. prowadzenie spraw o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
4. prowadzenie spraw o stwierdzenie nieważności testamentu,
5. prowadzenie spraw o zachowek.

IV. Prawo karne i karno skarbowe (zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu sądowym), wykroczeń:

1. Postępowanie przygotowawcze przed organami ścigania i Sądami – m.in. przy zatrzymaniu, tymczasowym aresztowaniu, udziale w przesłuchaniach, czynnościach i posiedzeniach, wnioskach o dobrowolne poddanie się karze, przy warunkowym umorzeniu lub umorzeniu postępowania, sporządzaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosków o ściganie, subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia.
2. Postępowanie sądowe – poprzez obronę (od dnia 1 lipca 2015 r.) w toku postępowania pierwszoinstancyjnego i odwoławczego, sporządzanie środków zaskarżenia (apelacje, zażalenia).
3. Postępowanie wykonawcze – sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, itp.,
w szczególności:

- reprezentowanie stron w postępowaniu karnym: podejrzanych i oskarżonych (od dnia 1 lipca 2015 r.) oraz pokrzywdzonych,
- sporządzanie zażaleń na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie,
- sporządzanie apelacji, zażaleń,
- sporządzanie aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela posiłkowego,
- sporządzanie wniosków o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego,
- dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie,
- dochodzenie w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (powództwo cywilne) i reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
- dochodzenie w imieniu pokrzywdzonego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Dodatkowo w sprawach:

- nadzwyczajnych środków zaskarżenia, tj. kasacji i wniosków o wznowienie postępowania;
- wniosków o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łącznego, itp.

V. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

1. prowadzenie spraw o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy,
2. prowadzenie spraw o odszkodowania za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę,
3. prowadzenie spraw o sprostowanie świadectwa pracy,
4. prowadzenie spraw o mobbing.

VI. Prawo administracyjne, w szczególności:

1. sporządzanie skarg, zażaleń, odwołań od decyzji administracyjnych,
2. reprezentowanie stron w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

VII. Zamówienia publiczne, w szczególności:

1. dla Wykonawców - pomoc w uzyskaniu zamówienia, dbałość o obronę interesów klienta, opracowanie strategii działania i profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowanie z zakresu zamówień publicznych,
2. dla Zamawiającego – profesjonalne przygotowanie i prowadzenie postępowania z prawa zamówień publicznych, pomoc prawna na każdym etapie procesu udzielania zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i interesu Zamawiającego.

Ponadto istnieje możliwość prowadzenia spraw: z zakresu prawa spółdzielczego i wspólnot mieszkaniowych (uchylanie, stwierdzanie nieważności uchwał), egzekucyjnych, prawa gospodarczego i prawa upadłościowego (upadłość konsumencka).
Radca prawny Jarosław Pyfel świadczy również pomoc prawną dla przedsiębiorców, pomoc ta może być świadczona w ramach stałej obsługi prawnej bądź mieć charakter doraźny.

Zakres pomocy:

- sporządzanie/opiniowanie/analiza projektów umów oraz innych aktów,
- prowadzenie negocjacji,
- prowadzenie postępowań sądowych i pozasądowych,
- reprezentowanie przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi,
- windykacja należności.